123s1411

näme üçin bizi saýlamaly?

Önümlerimiz

Wideo ugry

 • Riçupon profili

  Riçupon profili

  “Richupon” oňat öndürijiligi, müşderimiziň öz wagtynda eltilmegini üpjün etdi.5000 inedördül metrden gowrak üç gatly iki gatly binamyz bar, 25 önümçilik liniýasyndaky 400 işçi bir smenada 8 sagat işleýär.Bizde 80 sanjym maşynlary , 12 awtomatiki lehim maşynlary , 45 hil barlaýyş enjamlary cable 8 kabel ygtybarlylygy synag maşynlary , 10 birleşdiriji awtomatik gysgyç maşynlary we ş.m.

 • Hil barlagy

  Hil barlagy

  biz ISO9001 iso1401 iatf16949 şahadatnamasy bolan professional kabel öndürijisidiris.Önümçiligimiz bu ülňüleriň talaplaryna doly laýyk gelýär.“Toshiba” ýaly müşderilerimiz zawodlarymyzy yzygiderli gözden geçirýärler.Müşderilere wideo barlaglaryny geçirmegi goldaýarys.Kabeliň egilmek synagyny, kabeliň temperaturasyna täsir synagyny, kabel birleşdirijisini çekmek synagyny, duz sepmek synagyny we beýleki synaglary yzygiderli geçirmek üçin önüm ygtybarlylygy barlaghanasyny döretdik.

 • Önümçiligi dolandyrmak

  Önümçiligi dolandyrmak

  Workershli işçiler işe başlamazdan ozal berk taýýarlygy kabul etmeli.Her önümde “Stankard” operasiýa görkezmesi bolmaly.Her material önümçilige goýulmazdan ozal barlamaly.Esasy proses önümçilik wagtynda barlanar.Önüm SQL standartyna laýyklykda gutarnykly taýýar önüm barlanylandan soň barlanmalydyr.Ygtybarlylyk synagy her önümçilik ýerinde ediler.

 • Ygtybarlylyk synagy

  Ygtybarlylyk synagy

  Ygtybarlylyk synagy, önümlerimiziň kabel standartlary bilen tassyklanýandygyny barlamakdyr.Kabel ygtybarlylygy synag laboratoriýasyny gurduk.Kabel temperaturasynyň zarba synagy , Kabel çeýe synagy , Kabel birikdirijisini çekiş çaýy able Kabel duz sepmek synagy , Kabel suwy mugt synag we ş.m. kabel ygtybarlylygy synagyny edip bileris, bu synaglary müşderiniň talaplaryna laýyklykda yzygiderli edýäris ýa-da hilimiz bilen yzarlaýarys ulgamy talap edilýär.

 • Önümçilik maşynlary

  Önümçilik maşynlary

  “Richupon” oňat öndürijiligi, müşderimiziň öz wagtynda eltilmegini üpjün etdi.5000 inedördül metrden gowrak üç gatly iki gatly binamyz bar, 25 önümçilik liniýasyndaky 400 işçi bir smenada 8 sagat işleýär.Bizde 80 sanjym maşynlary , 12 awtomatiki lehim maşynlary , 45 hil barlaýyş enjamlary cable 8 kabel ygtybarlylygy synag maşynlary , 10 birleşdiriji awtomatik gysgyç maşynlary we ş.m.

 • Jogapkärçilik we medeniýet

  Jogapkärçilik we medeniýet

  Jemgyýetçilik jogapkärçiligi, Riçupon ýaly kärhananyň jogapkärçiligi.SGS tarapyndan barlanan Apple Sosial Jogapkärçiligini geçdik.Riçupon meýletinçileri jemgyýetler üçin bir zat edýär.Şeýle hem, yzygiderli topar döretmek arkaly işçiler kärhanasynyň medeniýetini gurýarys.Kömege mätäç işçiler maşgalalaryna kömek etmek üçin kärhana gaznasyny döretmek.Işçilere çagalary sylaglamak.Iş okuwyndan soň işçileri sylaglamak.

Richupon Industrial

Biz näme edýäris?

“Richupon Electronics” (Şençzhenen) kompaniýasy Ltd., 2001-nji ýylda döredilen “Richupon Electronics” (HK.) Co.Günde 8 sagat 400 işçiniň bir çalşygy.2020-nji ýylda satuwdan 100 million girdeji gazanarys.Bizde MFi, ISO9001, ISO14001 we UL şahadatnamasy bar.Önümlerimiz UL, CP65, RoHS, CE, FCC, REACH geçip biler.

has giňişleýin gör

Müşderilerimiz

 • Robot müşderisi

  Robot müşderisi

  Robot senagaty ýokary ygtybarlylyga we ýokary egilme garşylyk ukybyna mätäç ýörite usb maglumat kabellerini talap edýär.“Richupon usb” kabel öndürijileri, müşderiniň inerener tehnologiýasy bilen, robot üçin ýörite kabeli işläp düzmek üçin ýaponlardan getirilen ýörite mis garyndysyny çeşme hökmünde ulanýarlar.Adaty kabeldäki döwmek meselesini çözýär.

 • Angliýanyň müşderisi

  Angliýanyň müşderisi

  "Riçupon Elektronik (SZ) Co., Ltd. bilen 2000-nji ýyldan bäri ilkinji gezek Hytaýda gowy sim simlerini we professional usb kabellerini öndürýän ilkinji gezek tapanymyzdan bäri uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk edýäris. 15 ýyldan soň amaly amal Riçupon usb kabellerini subut edýär. öndürijiler öz pudagynda ajaýyp ygtybarly sim simleri we kabeller öndürmekdir. "

 • Toshiba ajaýyp üpjün ediji

  Toshiba ajaýyp üpjün ediji

  “Richupon Electronics” (Şençzhenen) kompaniýasy Ltd., 2001-nji ýylda döredilen “Richupon Electronics” (HK.) Ltd. tarapyndan maýa goýlan professional kabel öndürijisidir. 3 gatly 5000 inedördül metrlik ussahanamyz bar.Günde 8 sagat 400 işçiniň bir çalşygy.2020-nji ýylda satuwdan 100 million girdeji gazanarys.

Highokary hilli usb kabel öndürijilerini gözleýärsiňizmi?

Arzan bahaly usb kabel enjamlaryny gözleýärsiňizmi?

Getirmegiň gijikdirilmegi bilen ýitirmek islemeýärsiňizmi?

“Richupon usb” kabel öndürijileri ähli islegleriňizi kanagatlandyrar.

tabşyryň

Habarlarymyz

Biziň ýerleşýän ýerimiz